Privacy verklaring

Privacyverklaring Kraamzorg Miracle

Kraamzorg Miracle, gevestigd aan de Petrarcastraat 118 3076 WP Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kraamzorg Miracle
Petrarcastraat 118
3076 WP Rotterdam
www.kraamzorgmiracle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kraamzorg Miracle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Gegevens partner
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een recensie op de site achter te laten, in
correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kraamzorg Miracle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gezondheid
Burgerservicenummer (BSN)
Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Kraamzorg Miracle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Kraamzorg Miracle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze declaraties bij uw zorgverzekeraar.
Het afhandelen van uw uitbetaling.
Geautomatiseerde besluitvorming
Kraamzorg Miracle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kraamzorg Miracle) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kraamzorg Miracle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 2, 5, 7 of 15 jaar, afhankelijk van het document / de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kraamzorg Miracle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven /zorgverleners die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kraamzorg Miracle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kraamzorg Miracle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kraamzorg Miracle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kraamzorgMiracle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kraamzorg Miracle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kraamzorg Miracle heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals Firewall en Virusscanner
Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u dien aan de adresbalk HTTPS en het hangslotje in de adresbalk.
Kraamzorg Miracle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of